Медецина


Меню

Нові записи

Основні принципи лікування переломів:

1 у найстисліші строки домогтися зіставлення відламків;

2 зіставлення відламків проводять за таким принципом: дистальний зіставляють із проксимальним;

3 зіставлення відламків повинне бути стабільним на весь період консо­лідації, тобто зіставлені фрагменти кістки повинні бути зафіксовані;

4 раннє забезпечення функціо­нальної здатності травмованої кінцівки,

Виходячи з цих принципів, розроб­ляють тактику і методи лікування.

Для лікування переломів кісток ко­ристуються консервативними і хірургіч­ними методами. Причому ці методи не конкурують між собою, а доповнюють один одного і застосовуються за чітко визначеними показаннями.

До консервативних методів лікуван­ня належать:

1 гіпсова іммобілізація;

2 одномоментне зіставлення відламків з іммобілізацією кінцівки гіпсовими пов'язками;

3 скелетне витягання;

4 зовнішній компресійно-дистрак-ційний остеосинтез шпицями та стриж­невими апаратами.

Гіпсова іммобілізація травмованої кінцівки показана при переломах без зміщення відламків, при тріщинах, надломах, переломах у дітей за типом зеленої гілки. Одномоментне зістав­лення відламків ефективне у разі пе­реломів з поперечною, поперечно-за-зубреною і поперечно-косою площина­ми, за яких після зіставлення немож­ливе вторинне зміщення фрагментів кісток. Зіставлення відламків прово­дять за умови повного знеболювання. Для цього перед зіставленням у ділянці перелому безпосередньо в гематому вводять за допомогою шприца 20— ЗО мл розчину новокаїну або триме-каїну. Після знеболювання відламки зіставляють і на кінцівку накладають гіпсову пов'язку мал.44. Треба по­яснити, що гіпсова пов'язка на відламки не діє і їх не утримує, вона лише забезпечує іммобілізацію кінцівки і виключає активну функцію м'язів, суглобів, яка може спричини­ти вторинне зміщення. Якщо відлам­ки мають косу площину перелому, то, попри те, що їх зіставили і зробили іммобілізацію гіпсовою пов'язкою, на­пруження м'язів особливо після спа­дання реактивного набряку може зу­мовити зміщення відламків, тобто під гіпсом виникає вторинне зміщення відламків. Тому при косих, гвинто­подібних, осколкових переломах одно­моментне зіставлення відламків з іммо­білізацією гіпсовими пов'язками про­типоказане. У таких випадках ефектив­не закрите зіставлення відламків за допомогою скелетного витягання або шпицевих чи стрижневих апаратів.