Медецина


Меню

Нові записи

НЕЙРОЛЕПТАНАЛГЕЗІЯ

Нейролептаналгезія НЛА є одним із видів комбінованого знеболювання, за якого з допомогою поєднання ней­ролептичних речовин і наркотичних аналгетиків досягається особливий стан організму — нейролепсія. Вона про­являється зниженням психічної та ру­хової активності, станом байдужості, майже до кататонії і каталепсії, втра­тою чутливості без вимкнення свідо­мості. Найчастіше поєднують нейро­лептик дроперидол і аналгетик фен-таніл. Характерною особливістю НЛА є стабільність роботи серця і судин навіть під час виконання найтравма-тичніших етапів операції.

АТАРАЛГЕЗІЯ

Поєднання транквілізатора діазепа-му з наркотичними аналгетиками фентанілом, пентазацином у анес­тезіологічній практиці одержало назву атаралгезії. За своєю дією на організм цей метод має багато спільного з НЛА.

КАУДАЛЬНА АНЕСТЕЗІЯ

Для операцій у зоні промежини і на прямій кишці може бути викорис­тана каудальна анестезія — один із варіантів перидуральної. При цьому ме­тоді розчин анестетика вводять у ди­стальну частину перидурального прос­тору через крижову щілину або кри­жовий канал. Розчин поширюється до І поперекового хребця і анестезує всі попереково-крижові сегменти. Доза анестетика така сама, як і у разі звичайної перидуральної анестезії.

СПИННОМОЗКОВА АНЕСТЕЗІЯ

При цьому виді знеболювання розчин місцевого анестетика лідока-їн, тримекаїн, новокаїн уводять у субарахноїдальний простір після про­колу твердої мозкової оболонки. Анестетик швидко зв'язується з нер­вовими корінцями, і настає анестезія всієї частини тіла, нижче від місця пункції. Якщо питома маса розчину, який вводиться, менша за питому масу спинномозкової рідини 4—5 % розчин новокаїну, то вона надходи-тиме у відділи, що розташовані вище. Звичайно витрачається до 3 мл 5 % розчину новокаїну, або 2—3 мл 5 % розчину тримекаїну. Тривалість анес­тезії у разі використання тримекаїну —1,5—Згод.

Зараз спинномозкову анестезію використовують головним чином у разі операцій на органах, що розта­шовані нижче за діафрагму, і на нижніх кінцівках. Голку вводять не вище Ті;, оскільки введення анесте­тика вище за цей рівень може приз­вести до порушення діяльності серце­во-судинного і дихального центрів. За методикою спинномозкова анесте­зія подібна до перидуральної. Най­частіше рівнем для спинномозкової анестезії є проміжок між Li — Lz або між Ті2 і Li хребцями.

ВНУТРІШНЬОКІСТКОВА АНЕСТЕЗІЯ

У разі операцій на кінцівках можна виконувати внутрішньокісгкову анес­тезію. Для цього кінцівку піднімають і накладають джгут або манжету до зникнення пульсу на периферич­них артеріях. Після анестезії шкіри, підшкірної основи й окістя поруч із суглобом товстою голкою з мандреном проколюють м'які тканини. Колови­ми рухами просувають голку через кіркову речовину кістки у губчасту ре­човину на 1—1,5 см. Для цього по­вільно через голку вводять 0,5 % роз­чин новокаїну або тримекаїну. Анес­тезія кисті досягається введенням 35— 40 мл 0,5 % розчину новокаїну в го­ловку п 'ясткової кістки, у разі операцій на передпліччі — в епіфіз променевої кістки чи у ліктьовий відросток.

У разі внутрішньокісткової анесте­зії ефект знеболювання настає че­рез 10—15 хв і триває до знімання джгута.

Одним із варіантів цього методу знеболювання є анестезія місця пе­релому кісток для зняття болю і про­ведення репозиції кісткових уламків. З цією метою роблять пункцію зони перелому, і після появи крові в голці в гематому вводять залежно від лока­лізації перелому та віку хворого 5— 20 мл 1—2 % розчину новокаїну, три­мекаїну або ксикаїну. Знеболювання настає через 5—10 хв.